TRUNG TÂM PHÁT HUY BÌNH TRIỆU CHÀO ĐÓN THẦY HOTAKA OSAKI