Các Học Sinh Trực Thuộc FFSC Làm Gì Trong Kỳ Nghỉ Do Dịch Bệnh?